Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Αρμοδιότητες Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών:

  • Υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών/φοιτητριών του Ιδρύματος, οι οποίοι/οποίες έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, για θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους.
  • Υποστήριξη και ενημέρωση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου του Ιδρύματος, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής τους.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος/άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα που σχετίζονται με την είσοδο, τη διαμονή και τη φοίτηση των πολιτών τρίτων χωρών.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/φοιτητριών των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος και τη διευκόλυνση της διαμονής τους στην ημεδαπή.
Προϊστάμενος/η
Σατήρα Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 2410 684269

Έντυπα-Έγγραφα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εγχειρίδια των απαραίτητων ενεργειών των αλλοδαπών φοιτητών, πριν την έναρξη των σπουδών τους σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

FOREIGN STUDENT HANDBOOK

Foreign student handbooks of necessary procedures prior to the begining of their studies in international study programs of the University of Thessaly.

Συνημμένο Μέγεθος
FOREIGN STUDENT HANDBOOK_EU citizens 21.09 KB
FOREIGN STUDENT HANDBOOK_non-EU citizens 25.61 KB