Πιστοποίηση Του ΠΠΣ Του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ.

Πιστοποίηση Του ΠΠΣ  Του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ.
Πιστοποίηση Του ΠΠΣ Του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο προαναφερόμενο Τμήμα.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.