Σπουδές

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε καινοτόμους και σύγχρονους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. 

Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χαρακτηρίζονται από:

- Υψηλή Ποιότητα Σπουδών
- Σύγχρονα Γνωστικά Αντικείμενα
- Υψηλό Επιστημονικό Επίπεδο
- Προαγωγή της Αριστείας
- 8 Σχολές
- 35 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
- 71 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών