Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων Κατά τα αρχικά Στάδια Σχεδιασμού. Μέρος 1ο:Τεχνικές Ανάλυσης Φυσικού Φωτισμού με τη Χρήση των Ladybug Tools for Grasshopper 3D in Rhino

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων Κατά τα αρχικά Στάδια Σχεδιασμού
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων Κατά τα αρχικά Στάδια Σχεδιασμού

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Μέρος 1: Τεχνικές ανάλυσης φυσικού φωτισμού με τη χρήση των LadybugTools for Grasshopper 3D in Rhino » το οποίο απονέμει Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δύο (2) μέρες αντιστοιχώντας σε 12 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων μηχανικών επάνω σε μοντέρνες τεχνικές περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας με χρήση σύγχρονων εργαλείων προσομοίωσης και αξιολόγησης κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Το πρόγραμμα εστιάζεται, στην τρέχουσα μορφή του, στην επίδραση του κτιριακού κελύφους (πχ. συστήματα σκίασης) στον φυσικό φωτισμό (φ.φ.) των εσωτερικών χώρων και την οπτική άνεση των χρηστών.
Απευθύνεται σε :
Φοιτητές / Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι & Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Επαγγελματικές κατηγορίες συναφή με τον κατασκευαστικό κλάδο.
Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Τσαγκρασούλης Αριστείδης , Καθηγητής Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Μάθε περισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/natural_light/