Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών, Rapid Fish FReshness Assessment MΕthodology: ReFFRAME

Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών,  Rapid Fish FReshness Assessment MΕthodology: ReFFRAME
Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών, Rapid Fish FReshness Assessment MΕthodology: ReFFRAME

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών,  Rapid Fish FReshness Assessment MΕthodology: ReFFRAME» με  Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μποζιάρη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος  θα πραγματοποιηθεί επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών »
στις 5 Ιουλίου 2022, ώρα 15:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,  οδός Φυτόκου, Βόλος
Αντικείμενο της ημερίδας αφορά το σκοπό της ερευνητικής πρότασης “ReFFRAME” που είναι η εφαρμογή μεθοδολογιών για τη γρήγορη εκτίμηση της νωπότητας/φρεσκότητας των ιχθύων.
Για την επίτευξη του σκοπού πραγματοποιήθηκε:
1. Συστηματική καταγραφή του της δυναμικής εξέλιξης της μικροβιακής αλληλουχίας και δεδομένα ‘-omics’, όπως αυτά προκύπτουν από τα όργανα δονητικής ή φθορίζουσας φασματοσκοπίας, των υπό εξέταση ιχθύων σε επιλεγμένες θερμοκρασίες και διάφορα είδη συσκευασίας. 
2. Ποσοτικοποίηση του μικροβιακού πληθυσμού με τη χρήση ποσοτικής PCR (qPCR) με στόχο τον γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό της νωπότητας/φρεσκότητας εντός λίγων ωρών, αποφεύγοντας τη χρονοβόρο διαδικασία των τρυβλίων.
3. Ανάπτυξη, εφαρμογή και επικύρωση μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της νωπότητας/φρεσκότητας των ιχθύων.
4. Δημιουργία κατάλληλου λογισμικού που θα ενσωματώνει την πληροφόρηση από τα παραπάνω και θα προσδιορίζει την ποιοτική κατάσταση των προϊόντων.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Γρήγορος προσδιορισμός νωπότητας ιχθυηρών» με κωδ. ΟΠΣ 5028331, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας και εξ αποστάσεως, με σύνδεση στο παρακάτω link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiNzY1ODItMDQ3…