Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»

Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»

Με βάση τον νόμο 4589/2019 ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσαλίας το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα τον Βόλο.

Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι:

α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,

β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,

γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων,

δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,

στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις

ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

ιδίως στους τομείς: 

•    ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, 
•    ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, 
•    αγροτικής ανάπτυξης, 
•    γενετικής βελτίωσης ζώων, 
•    κινησιολογίας, 
•    ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, 
•    διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, 
•    αποκατάστασης και ευεξίας, 
•    διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
•    επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 

Το ΠΕΚ εστιάζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στους και διαρθρώνει αναλόγως τα Ερευνητικά του Ινστιτούτα.
 

Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.:

α) Eυφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα τον Βόλο,

β) Ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα τον Βόλο,

γ) Αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα το Κιλελέρ,

δ) Γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την Καρδίτσα,

ε) Κινησιολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα,

στ) Ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα τη Λαμία,

ζ) Διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα τη Λάρισα,

η) Αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα τη Λαμία,

θ) Διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα τον Βόλο,

ι) Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα τη Λάρισα,

ια) Βάμβακος και αγροτικής εκπαίδευσης, με έδρα την Καρδίτσα,

ιβ) Ξύλου - επίπλου και ξύλινης συσκευασίας, με έδρα την Καρδίτσα,

ιγ) Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, με έδρα τα Τρίκαλα,

ιδ) Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), με έδρα την Άμφισσα.

Το Π.Ε.Κ. μπορεί να συνάπτει, ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε. πρωτόκολλο συνεργασίας με άλλο Α.Ε.Ι. με σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

 Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, ως μέλη.