Γενικά Τμήματα

Τα Γενικά Τμήματα ιδρύθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄) και καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεν απονέμουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Στα Γενικά Τμήματα έχουν επίσης ενταχθεί τα Π.Μ.Σ. τα οποία παρέχονταν από τα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες