Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8 Φεβρουάριου 2021
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8 Φεβρουάριου 2021
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8 Φεβρουάριου 2021
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 8 Φεβρουάριου 2021

Διοργανώνεται διαδικτυακό Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της «ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ2ΔΓΕ- 0893).
Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος MS-TEAMS, έχει στόχο να παρουσιάσει στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την υλοποίηση του έργου. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα καθώς στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα όλων των φορέων που εμπλέκονται στο έργο, τόσο από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Agrostis), όσο και από τη Γερμανία (Hochschule Geisenheim University, Phytowelt) και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και στις δύο χώρες.
Το διαδικτυακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις 11:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 3 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή για παρακολούθηση του σεμιναρίου μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://forms.gle/t56DTtHiCog4tmmN9
μέχρι 02/02/2021
Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ΔΩΡΕΑΝ, ενώ στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Λίγα λόγια για το έργο CasΗ:
Το προτεινόμενο έργο εισηγείται μία απλή αλλά εντελώς νέα, καινοτόμα ιδέα, η οποία θα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού και των λιπασμάτων και θα οδηγήσει σε μηδενική ρύπανση από τις υδροπονικές καλλιέργειες. Το έργο εφαρμόζει την ιδέα της κυκλικής οικονομίας και περιλαμβάνει την καλλιέργεια στο θερμοκήπιο τριών καλλιεργειών με αυξανόμενη κατά σειρά ανθεκτικότητα στην αλατότητα. Το θρεπτικό διάλυμα που απορρέει από την πρώτη καλλιέργεια χρησιμοποιείται για τη λίπανση της δεύτερης
καλλιέργειας και αυτό που απορρέει από τη δεύτερη χρησιμοποιείται για τη λίπανση μιας τρίτης καλλιέργειας. Κατά την μετάβασή του από την πρώτη στην δεύτερη και από την δεύτερη στην τρίτη καλλιέργεια, το διάλυμα της απορροής απολυμαίνεται και διορθώνεται κατάλληλα για να καλύπτει τις ανάγκες των καλλιεργειών.
Στο πλαίσιο του έργου γίνεται μελέτη της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού και λιπασμάτων που επιτυγχάνεται από το σύστημα, της οικονομικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του νέου συστήματος καλλιέργειας.
Ένα προϋπάρχουν λογισμικό υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision support system, DSS) θα βελτιωθεί και θα προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει προσομοιώματα για τον έλεγχο της άρδευσης και λίπανσης και τον έλεγχο των απορροών στην κύρια, δευτερεύουσα και τριτεύουσα καλλιέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση, ακολουθείστε τη σελίδα μας στο Facebook @HydroponicsCash
και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://cascade-hydroponics.eu/

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος
Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας
Τηλ. Επικοινωνίας : 2421093160