Ψηφιακά παιχνίδια για προβληματοκεντρική μάθηση Τρίτη 18 Μαϊου 2021, 19.00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψηφιακά παιχνίδια για προβληματοκεντρική μάθηση Τρίτη 18 Μαϊου 2021, 19.00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ψηφιακά παιχνίδια για προβληματοκεντρική μάθηση Τρίτη 18 Μαϊου 2021, 19.00 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε φοιτητές οικονομικών σχολών. Η παρουσίαση απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπό την αιγίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιου Τσαδήρα. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδυκτιακά την Τρίτη 18 Μαϊου 2021 και θα διαρκέσει από τις 19.00 μέχρι τις 20.30.
Η παρουσίαση γίνεται με την ευκαρεία της ολοκλήρωσης εργασιών του ερευνητικού έργου HERA: Re-engineering Higher Education through Active Learning for Growth (http://heraproject.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής ΙΚΥ (http://iky.gr). Το ερευνητικό έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ σε αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Εσθονία, και τη Δανία.
To ερευνητικό έργο HERA εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους μάθησης μέσω εμπειρίας και δράσης για την ανάπτυξη βασικών γνώσεων οικονομικών και θετικών επιστημών καθώς και ήπιων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής και επιχειριματικής σκέψης, ικανότητατας συνεργασίας, και ανεξάρτησης έρευνας που οι νέοι επιστήμονες χρειάζονται για να εξελιχθούν στην αγορά εργασίας. Οι προτεινόμενες μεθοδολίες μάθησης βασίζονται στην παρατήρηση ότι οι φοιτητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά «κάνοντας» παρά «ακούγοντας» και «βλέποντας» και εκθέτουν τους φοιτητές σε δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ενεργά. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ, http://e-ce.uth.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και πιο συγκεκριμμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), σχεδιάζει μαθησιακές παρεμβάσεις που εκθέτουν τους φοιτητές σε σύνθετα προβλήματα η λύση των οποίων απαιτεί το συνδιασμό διεπιστημονικών γνώσεων με τρόπο που προσομοιώνει διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που εφαρμόζονται στην βιομηχανία. Η μάθηση υποστηρίζεται από ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που καλεί τους φοιτητές να εισάγουν λύσεις σε σύνθετα σενάρια εμπνευσμένα από τις διαδικασίες σχεδιασμού λύσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες μιας πόλης. Παραδείγματα σεναρίων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό υποδομών για e-Commerce, το σχεδιασμό έξυπνων χώρων στάθμευσης, τη διαχείριση αποβλήτων, και άλλα. Το παιχνίδι υποστηρίζει πολλαπλούς ταυτόχρονους χρήστες που καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή τους σε ομάδα με κοινό στόχο. Οι φοιτητές υιοθετούν ρόλους που ορίζει ο διδάσκοντας και πειραματίζονται μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια ατομικών και ομαδικών περιορισμών και προτεραιοτήτων για να συμβάλλουν στην επίτευξη της ευρύτερης αποστολής που μπορεί να εκπληρωθεί μόνο μέσα από συνεργασία. 
Το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρεία να παρακολουθήσει παρουσίαση για τα ωφέλη της ενεργούς μάθησης μέσω εμπειρίας και δράσης που συμβάλλει στη μεταφορά της νέας γνώσης από το ακαδημαϊκό στο επαγγελματικό περιβάλλον μέσω σεναρίων εμπνευσμένων από πραγματικές ανάγκες. Θα παρακολουθήσει επίδειξη του μαθησιακού παιχνιδιού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HERA και να πειραματιστεί με τη χρήση του. Τέλος, το ακροατήριο θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τον καινοτόμο συνδιασμό αναδυόμενων μεθοδολογιών μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου HERA είναι ο Ομ. Καθ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ιδίου τμήματος κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα.