ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ»Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/5-6-2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5-6-2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» περί ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Τα άρθρα 75 έως 79 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

6. Τη με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Τη με αρ. πρωτ. 19623/22/ΓΠ/07-09-2022 (ΦΕΚ 4770/τ.Β΄/12-9-2022, ΑΔΑ: ΩΥΙΓ469B7Ξ-3Λ8)

Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία καθορίζεται ο τομέας ευθύνης και οι επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων και η σειρά αναπλήρωσης Πρύτανη.

8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου ΙΣΤ’ του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».

9. Τις Εξουσιοδοτικές Διατάξεις του άρθρου 425 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

10. Τις Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 462, παρ. 1, του ν. 4957/2022 (Α’ 141) «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’» περί μετατροπής των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ), σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αρ. 21575/22/ΓΠ/29.09.2022 (ΦΕΚ

5419/τ.Β΄/20.10.2022) «Μετατροπή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ)

(Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»), το οποίο ιδρύθηκε με τοάρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας

(ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

12. Την απόφαση της 285ης/20-01-2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6.1) «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) “ΙΑΣΩΝ”.

Απευθύνει Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ», λόγω λήξης της θητείας τους, με τριετή θητεία, σύμφωνα με την περιγραφή των θέσεων στον παρακάτω πίνακα

1. Περιγραφή Θέσεων

Θέσεις Επιστημονικών Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων

Α/Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΔΡΑ

1 Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΒΟΛΟΣ

2 Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

3 Κινησιολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ

4 Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΜΙΑ

5 Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ

6 Αποκατάστασης και Ευεξίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΛΑΜΙΑ

7 Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΒΟΛΟΣ

8 Ξύλου – Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

9 Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΑ

2. Προϋποθέσεις

α. Ο/Η Επιστημονικός Διευθυντής/ρια του Ε.Ι. πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Ε.Ι., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών έργων/προγραμμάτων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και διοικητική εμπειρία.

β. Ως Επιστημονικός Διευθυντής/ρια δύναται να επιλεγεί οποιοσδήποτε επιστήμων έχει τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου και προέρχεται από μια (1) από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131. του ν. 4957/2022 (Α’

141) ήτοι: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και ΕιδικούΤεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), β) επισκέπτες Καθηγητές, συνεργαζόμενοι Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, εντεταλμένοι διδάσκοντες και μεταδιδάκτορες, γ) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π

3. Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες του Ε.Δ. του Ε.Ι. είναι:

α. η εκπροσώπηση του Ε.Ι. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν στο Ε.Ι., οι οποίες συνυπογράφονται από το Ίδρυμα ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος,

β. ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Ε.Ι. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

γ. η κατάρτιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του Ε.Ι.,

δ. η σύνταξη και υποβολή προς το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.,

ε. η υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου του Ε.Ι. προς το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ. η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας των κατηγοριών των περ. α) έως δ) της παρ. 3 του άρθρου 2, και ιδίως των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Ι., ετήσιας στοχοθεσίας του Ε.Ι. και η παρακολούθησή της,

ζ. η εκπροσώπηση του Ε.Ι. στο Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η. η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του Ε.Ι. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ. η μέριμνα για τους χώρους και τον εξοπλισμό που διατίθενται από το Ίδρυμα για τις ανάγκες του,

ι. η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και όσων άλλων του ανατίθενται από το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ

Σημ: Οι αρμοδιότητες των περ. γ) έως στ’) ασκούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Ι., εφόσον υφίσταται.

4. Ασυμβίβαστα

Η θέση του Ε.Δ. του Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Σ.Δ. του Ιδρύματος, του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος ή του Διευθυντή Τομέα.

5. Θητεία

Η θητεία των Επιστημονικών Διευθυντών των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» είναι τριετής.

6. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προθεσμία

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

 Αίτηση προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» με τα πλήρη στοιχεία τους

 Βιογραφικό Σημείωμα

6.2. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14.00 ηλεκτρονικά, στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεύθυνση: e-protocol [at] uth.gr (e-protocol[at]uth[dot]gr) με κοινοποίηση στην Κεντρική Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ στη διεύθυνση: pekiason [at] uth.gr7. Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

7.1. Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Συγκλήτου.

7.2. Για τον ορισμό των επιλεγέντων θα εκδοθεί Πρυτανική Πράξη, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Δημοσιοποίηση - Παροχή Πληροφοριών

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

«ΙΑΣΩΝ» καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 24210 06391 , καθώς και στo e-mail: pek-iason [at] uth.gr (pek-iason[at]uth[dot]gr)

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του

Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου* Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης