Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

 

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172, του ν. 4957/2022 (Α΄141) κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

 

ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων  Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά στον σύνδεσμο: https://www.eap.gr/diethnis-dimosia-prosklisi/