ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε στην πρόσφατη προκήρυξη του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (ΦΕΚ 75/21-11-2022, Αριθ. 2Γ/2022), ότι στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για κάλυψη θέσεων ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ δεν περιλαμβάνεται το πτυχίο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η απόφαση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με: 
1.    το ΠΔ193/13-12-2017, με το οποίο οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων.
2.    τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ Α’ αρ.130/5 Αυγούστου 2009), όπου περιγράφεται ρητά ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται να ασχολούνται  με την διδασκαλία, την έρευνα και την πραγματογνωμοσύνη σε αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών.
3.    την καθιερωμένη επιστημονική πραγματικότητα ότι οι επιστήμες της Βιοχημείας (ο σύνδεσμος της Χημείας και της Βιολογίας) και της Βιοτεχνολογίας (η τεχνολογία των βιολογικών διεργασιών για την παραγωγή χρήσιμων ή εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών) αποτελούν τομείς αιχμής της Βιολογίας και εντάσσονται στο Τομέα των Βιοεπιστημών όπως και τα Τμήματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, που θεωρούνται «αδελφά» τμήματα με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ιδρύθηκαν με το ίδιο ΦΕΚ, και οι απόφοιτοι τους έχουν παρόμοια επαγγελματικά δικαιώματα. 
4.    την συμμετοχή και ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, μαζί με τους αποφοίτους των Τμημάτων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στην Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ), η οποία υποστηρίζει απόλυτα το ορθό της ένταξης των αποφοίτων του Τμήματος μας στο ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ.
5.    την παγκόσμια επιστημονική πραγματικότητα για την θέση της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας στο χώρο της Βιολογίας και των Βιοεπιστημών

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με απόφαση της (συνεδρίαση 160/30.11.22) έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση συμπερίληψη του Πτυχίου Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για κάλυψη θέσεων ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου, αλλά και μελλοντικών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
Παράλληλα το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ενημερώνει τους αποφοίτους του (https://bio.uth.gr/announcements/) ότι δύνανται να συμμετέχουν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ  για την κάλυψη θέσεων ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (απόφαση του ΑΣΕΠ: ΦΕΚ 3614/11-7.2022) εφόσον η αίτηση τους συνοδεύεται από βεβαίωση που παρέχει το Τμήμα ότι «το πτυχίο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της  Βιολογίας». Για την παραλαβή των συγκεκριμένων βεβαιώσεων οι απόφοιτοι μας μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (g-bio [at] bio.uth.gr (g-bio[at]bio[dot]uth[dot]gr) ).