Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/3.3.2021(θέμα 3.2) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω γνωστικά πεδία που συνδέονται με ερευνητικές περιοχές αντίστοιχων Μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος ΤΨΣ:
1.    Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων, Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων (Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης)
2.    Προσαρμοστική Δρομολόγηση και Διαχείριση Πόρων σε Οχηματικά Αδόμητα Δίκτυα, Συνεργατικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Αποτελεσματική Ομοσπονδιακή Μάθηση σε Ασύρματα Δίκτυα,  Βελτιστοποίηση καθοριζόμενων από Λογισμικό Δικτύων [Software-Defined Networks (SDN)] Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς με Χρήση Μεθόδων Τεχνικής Νοημοσύνης, Τεχνικές Διαχείρισης και Διαμοιρασμού Φάσματος σε ΙοΤ Δίκτυα Επικάλυψης, Αυτοδιαμορφώσιμα Συστήματα Σταθμών Βάσης για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ηςΓενιάς (Καθηγητής Γεώργιος Καρέτσος)
3.    Κβαντική Υπολογιστική (Καθηγητής Ηλίας Σαββας)
4.    Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικά Δίκτυα & Αυτοματισμοί, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης (Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς)
5.    Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου(Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ)
6.    Τεχνολογία Λογισμικού (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας)
7.    Συστήματα Αυτοδιάγνωσης και Τηλεμετρίας για Οχήματα, Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων (Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους)
8.    Τεχνολογίες Επικοινωνιών σε Δίκτυα Ομίχλης και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Βέλτιστη Επικοινωνία και Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Ξενάκης)
9.    Τεχνολογίες Επικοινωνίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων (V2V Communication Technologies), Τεχνολογίες Κωδικοποίησης –Αποκωδικοποίησης Καναλιού για Συστήματα 5ηςΓενιάς και Μελλοντικών Γενεών Κινητών Επικοινωνιών (Channel Coding –Decoding Technologies for 5G and Beyond) (Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊκάλης)

Για τη δήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ΤΨΣ απαιτείται η υποβολή των  παρακάτω δικαιολογητικών: 
1.    Αίτηση, στην οποία αναγράφεται: α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, β) το γνωστικό πεδίο (από τα παραπάνω) με το οποίο η διατριβή έχει συνάφεια, γ) η προτεινόμενη γλώσσα  εκπόνησης (η οποία μπορεί να είναι, εκτός από την Ελληνική, η Αγγλική), καθώς δ) ο προτεινόμενος, από τα Μέλη ΔΕΠ του ΤΨΣ ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, μεταξύ Μελών ΔΕΠβαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή.
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3.    Προσχέδιο  διδακτορικής  διατριβής, όπου  αναπτύσσεται  η  πρόταση  εκπόνησης  της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου περιεχομένων της διδακτορικής διατριβής, λαμβάνοντας  υπόψη  τη  σύγχρονη  επιστημονική  έρευνα (state-of-the-art) και αιτιολογώντας αφενός, τα πρωτότυπα στοιχεία της προτεινόμενης έρευνας και αφετέρου τη δυνατότητα και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο ΤΨΣ.
4.    Πτυχίο ή δίπλωμα, με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι.της αλλοδαπής. 
5.    Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
6.    Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων,εφόσον πληρούν τιςπαραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων.
Βασικά Κριτήρια:
•    Συνάφεια του πτυχίου με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΨΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 
•    Εκτενές ερευνητικό ή επαγγελματικό έργο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΨΣ
•    Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα ΤΨΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. 
•    Γενικός βαθμός του πτυχίου. Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης. 
•    Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Συμπληρωματικά Κριτήρια:
•    Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
•    Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
•    Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία και καταξίωση.
•    Άλλοι τίτλοι σπουδών (Πτυχία).
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών τουΤμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΦΕΚ 1146 Β΄/3-4-2020) https://ds.uth.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ_ΣΠ…
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης που να περιλαμβάνει τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) συνημμένα σε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του g-ds [at] uth [dot] gr">Τμήματοςg-ds [at] uth [dot] gr έως την Παρασκευή 30η Απριλίου 2021.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Κωνσταντία Αστάρα, τηλ.2410-684574).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ