ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (5.890,00€) που αφορά: α) εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών που βρίσκονται στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου, στο κτίριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο κτίριο  του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και β) εργασίες επισκευής σε τέσσερα (4) fan coil οροφής στο κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0879α