ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12374

Προμήθεια δύο γνήσιων toner για τις ανάγκες της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου στο Γραφείο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30