Πρόσθετες Ρυθμίσεις Λειτουργίας του ΕΛΚΕ, για την Αντιμετώπιση της Ανάγκης Περιορισμού της Διασποράς του Κορωνοϊού και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας της Υπηρεσίας

Πρόσθετες Ρυθμίσεις Λειτουργίας του ΕΛΚΕ
Πρόσθετες Ρυθμίσεις Λειτουργίας του ΕΛΚΕ

σε συνέχεια της από 7/07.04.2020 απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ, θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και όλα τα Τμήματα του θα συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενών σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και εφόσον δεν ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές μέτρα, τα οποία επιβάλλουν τη διαφοροποίησή τους.

Ειδικότερα:
1. Ποσοστό έως 60% του αριθμού των υπαλλήλων της ΜΟΔΥ (ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ και απασχολούμενων με συμβάσεις έργου), δύναται να εργάζεται εξ αποστάσεως (τηλεργασία). Η απόφαση αυτή ισχύει οριζόντια για όλα τα Τμήματα του ΕΛΚΕ. Επιπλέον, εφόσον κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης, είναι δυνατή η απασχόληση του προσωπικού σε δύο διακριτές βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Η ως άνω απόφαση αυτή ισχύει οριζόντια για όλα τα Τμήματα του ΕΛΚΕ σε Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα

2. Ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων που θα εργάζονται με τηλεργασία θα καθορίζεται εβδομαδιαίως από τον προϊστάμενο της ΜΟΔΥ και τον προϊστάμενο εκάστοτε Τμήματος ή Γραφείου, λαμβάνοντας υπόψη, τα εγκεκριμένα αιτήματα αδειών ειδικού σκοπού ή μειωμένου ωραρίου απασχόλησης,  τη φύση της εργασίας κάθε υπαλλήλου, τις προτεραιότητες και τα επείγοντα της υπηρεσίας, τα θέματα υγείας και την ένταξη σε ευάλωτες ομάδες καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μέσα από τον τόπο διαμονής κάθε υπαλλήλου.

3. Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. 

4. Τα αιτήματα και η διεκπεραίωση αυτών θα διενεργείται ηλεκτρονικά, με δεδομένο ότι το προσωπικό του ΕΛΚΕ καθώς και οι συνεργάτες, ήδη διαθέτουν πλήρη και ασφαλή πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα. Η διακίνηση των εγγράφων, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

5. Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Για τις ανωτέρω ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

6. Τα συλλογικά Όργανα (Ειδικό Επταμελές Όργανο και Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης) θα λειτουργούν κανονικά και οι συνεδριάσεις τους θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

7. Ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός της προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, θα προβαίνει κατ' άσκηση διακριτικής ευχέρειας, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.

Ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
Μεσαλούρης Δημήτριος