Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23
 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών), η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική εμπειρία.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται έως και την Πέμπτη 7/07/2022. 

Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr). Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Γραμματεία ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων
ΤΚ 415 00, Λάρισα
Τηλ: 2410.684.708

Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη την Τετάρτη 13/07/22 και Πέμπτη 14/07/22.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» (msc-entrepreneurship.uth.gr), μέσω e-mail (msc-entrepreneurship [at] uth [dot] gr) και από τη Γραμματεία ΔΠΜΣ, τηλ: 2410684708