Προκήρυξη υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, για το ακαδ. έτος 2024-25

Π.Μ.Σ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»
Π.Μ.Σ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: 

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» 

 

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι : 

 • Η παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο. 
 • Η ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, μεθοδολογιών, μεθόδων, καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
 • Η δημιουργία ικανών επιστημόνων µε τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. 
 • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Διάρκεια Φοίτησης -Διδασκαλία

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί 2 (δύο) εξάμηνα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει α) την παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο και β) την επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο εαρινό εξάμηνο. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS. Παρέχεται η δυνατότητα Πλήρους (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα) και Μερικής φοίτησης (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα) για εργαζόμενους, καθώς και προαιρετικής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη) εξ αποστάσεως ή/και υβριδικά (σύγχρονη online εκπαίδευση) και δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο κτίριο Γεωπονικών Επιστημών στον Βόλο. Τα εργαστήρια ομαδοποιούνται σε προγραμματισμένα διήμερα/τριήμερα.

 

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2024-2025 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30). Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός έως ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. 

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2024-2025 στο ποσό των 2.000 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών/τριών που δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων (το 30% των εγγραφέντων), βάσει του ΦΕΚ 4957/2022 (άρθρο 86) και της απόφασης που ορίζει τα εισοδήματα, ΦΕΚ B’ 2515/2024.

 

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις µε βάση το συνολικό αριθμό µορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. 

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1697/2023  και 4485/2017, µε γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών, Οικονομικών Επιστημών, Κτηνιατρικών τμημάτων και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ και ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με την κατά περίπτωση κρίση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν εκκρεμεί η ορκωμοσία. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» είναι η Ελληνική ή Αγγλική. 

 

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. - Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή χορηγείται από τη Γραμματεία). 
 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Tαυτότητας. 
 3. Αντίγραφο Πτυχίου. 
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής). 
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. 
 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ. 
 8. Βιογραφικό σημείωμα µε τυχόν στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής µε τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. 
 9. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ηλεκτρονικά ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο. 
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα . Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου (gov.gr ή  Κ.Ε.Π). 

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται: 

(α) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, (β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, (γ) Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., (δ) Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα. 

 

Η αίτηση και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mscmedaqua [at] uth.gr και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 

Ημερομηνίες – Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και 10 Σεπτεμβρίου 2024, να αποστείλουν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως. 

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://mscmedaqua.diae.uth.gr, η απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, καθημερινά 11:00 - 13.00 (κ. Α. Πανάγου, τηλ. 24210-93088, 6947668594, email: mscmedaqua [at] uth.gr (mscmedaqua[at]uth[dot]gr)). 

 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ


Π. Παναγιωτάκη

Καθηγήτρια ΠΘ