ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων ως εξής:
1. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).
2. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας).
3. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).
4. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς).
5. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).
6. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).
7. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).
8. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).
9. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής).
10. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).
11. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).
12. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος).
13. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).
14. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).
15. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου).
16. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).
17. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).
18. Μία (1) θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα).
Οι ανωτέρω θέσεις υποψήφιων διδακτόρων είναι άμισθες εκτός των θέσεων για τα ερευνητικά θέματα 16-18, οι οποίες θα είναι αμειβόμενες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην οποία αναγράφεται: ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής της διδακτορικής διατριβής.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εάν τα πιστοποιητικά του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π δεν είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.).
4 Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
5. Επάρκεια αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που έχει προσφερθεί στην αγγλική γλώσσα.
6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική
εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά. Ο προτεινόμενος από τον υποψήφιο Επιβλέπων Καθηγητής υποχρεούται να υποβάλει εισήγηση περί της αποδοχής του ενδιαφερομένου.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο Τ. Π. και Τ. β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, γ) Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο, και δ) Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγράφου του Τμήματος.
8. Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος (όπου απαιτείται).
9. Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κριθούν από τριμελή επιτροπή ανά γνωστικό αντικείμενο, η οποία καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια, υποβάλλει υπόμνημα στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου και μπορεί να συνυπολογίσει στην κρίση της την ακαδημαϊκή επίδοση, την εργασιακή εμπειρία, τη συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
 O επιβλέπων της διατριβής
 Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
 Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 31/05/2021 στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. Γραμματείας 2231066923, http://cs.uth.gr )