ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι». 

Μαθαίνουμε για το παιχνίδι. Μαθαίνουμε με το παιχνίδι. Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι ζει και μπορεί να ζει μέσα σε επιστημονικές και καλλιτεχνικές πρακτικές. Αναζητούμε το νόημα των εννοιών 'δημιουργική διδασκαλία' και 'δημιουργική μάθηση', και τις εξετάζουμε κριτικά, μέσα από διαφορετικές σκοπιές. Το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» αξιοποιεί σύγχρονες τάσεις και προβληματισμούς που αναπτύσσει η παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών αιχμής από συναφή πεδία, αποσκοπώντας στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη θεωρία και πράξη της βιωματικής μάθησης σε δημιουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πυρήνας του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών πτυχών του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την πολύπλευρη, διεπιστημονική προσέγγιση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, με τη συμβολή μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και σημαντικών προσκεκλημένων συνεργατών. Τα μαθήματα, τα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας παρέχουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις, αλλά και τη βιωματική εμπειρία της δημιουργικής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των επιστημών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τη βιωματική μάθηση ως διδακτική πρακτική και να αναπτύσσουν σύγχρονα, δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός στέρεου ερευνητικού προφίλ μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικές διαδικασίες με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σημαντικά εφόδια, χρήσιμα για την περαιτέρω εξέλιξή τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας μέχρι 19 Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή, στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (εφόσον έχει γίνει ήδη προσκόμιση των άλλων δικαιολογητικών μέχρι 30 Ιουνίου και εκκρεμεί μόνο η βεβαίωση ολοκλήρωσης). 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική διά ζώσης (συνήθως Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών). Επιπλέον, σε κάθε εξάμηνο φοίτησης, οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια και αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης: α) γραπτή εξέταση σε θεματικό πεδίο σχετικό με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (40%) β) φάκελος υποψηφιότητας (30%)  γ) προσωπική συνέντευξη (30%). Όσοι/ες υποψήφιοι/ες καταθέσουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 (με βάση τον κατάλογο των σχετικών πτυχίων που γίνεται αποδεκτός από τον ΑΣΕΠ) μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην διαδικασία της γραπτής εξέτασης, χωρίς εξέταση στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας και στη συνέχεια μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία της γραπτής εξέτασης. Σε περίπτωση αποτυχίας στην αγγλική γλώσσα οι υποψήφιοι/ες αποκλείονται από τη διαδικασία εισαγωγής. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες αξιολογηθούν στη γραπτή εξέταση με βαθμό αξιολόγησης τουλάχιστον 5 (πέντε), θα κληθούν για συνέντευξη, ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί ο φάκελος υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι/ες που θα αξιολογηθούν με βαθμό μικρότερο του 5,  αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής, δηλαδή δεν θα κληθούν για συνέντευξη ούτε θα αξιολογηθεί ο φάκελός τους. Οι εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών, καθώς και η γραπτή εξέταση στο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεματικό πεδίο, θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εμπρόθεσμα.

Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια και η φοίτηση είναι δωρεάν

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας αποτελείται υποχρεωτικά από:

Α. Αίτηση (βλ. Παράρτημα Α)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: pms.ptpe.uth [at] gmail.com (pms[dot]ptpe[dot]uth[at]gmail[dot]com) 

 

Β. Φάκελος δικαιολογητικών

Ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

Α1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Α2.  Αντίγραφο πτυχίου (Επικυρωμένο Φ/Α μόνο για πτυχία Πανεπιστημίου αλλοδαπής) Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο αμέσως μόλις εκδοθεί, καθώς και βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος τους ότι έχουν περάσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων και των υπολοίπων τυπικών υποχρεώσεών τους προκειμένου να πάρουν πτυχίο η έκδοση του οποίου εκκρεμεί. Η αποστολή της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου (εφόσον έχει γίνει ήδη η αποστολή των άλλων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας μέχρι την Κυριακή, 30 Ιουνίου και εκκρεμεί μόνο η βεβαίωση ολοκλήρωσης). 

 

Α3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

Α4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

 

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 

Β1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές

Β2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και σεμινάρια διάρκειας 50 ωρών και άνω. (Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε Ημερίδες ή παρακολούθησης συνεδρίων δε θα αξιολογηθούν).

Β3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Β4. Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Β5. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου

Β6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Γ1 προκειμένου να απαλλαγούν από τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας) (Επικυρωμένο Φ/Α)

Β7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ

Β8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 

Β9. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις

 

Ο φάκελος δικαιολογητικών είναι υποχρεωτικά ψηφιακός και θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω Email  έως το αργότερο την Κυριακή, 30/6/2024), στο email της Γραμματείας: ( pms.ptpe.uth [at] gmail.com (pms[dot]ptpe[dot]uth[at]gmail[dot]com)  ). Η αποστολή ή η κατάθεση των δικαιολογητικών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συνιστά λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 24210-74861 ή στο κινητό: 6946572153, κάθε Τρίτη (10:00 - 14:00)  ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : http://www.ece.uth.gr/main/el/content/2912-eisagogi-sto-pms

και στο email: ( pms.ptpe.uth [at] gmail.com (pms[dot]ptpe[dot]uth[at]gmail[dot]com) )

(Υπεύθυνη: κ. Μ. Ρήνου). 

Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τη μέρα και τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω και η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων γίνεται κατόπιν ραντεβού.

 

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας 

(Αίτηση και Δικαιολογητικά) ορίζεται έως τις 30/6/2024, ημέρα Κυριακή.

 

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή φακέλων

  1. Όλος ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω email. 
  2. Ο φάκελος με τα πρωτότυπα έγγραφα προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για επιτόπιο έλεγχο. Ο φάκελος αυτός επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης
  3. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου (ονόματα αρχείων και φακέλων) θα πρέπει να είναι αριθμημένα σύμφωνα με τις παραπάνω λίστες
  4. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε, αριθμημένα σε αντιστοιχία με τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου
  5. Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας
  6. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και εγκυρότητας των φακέλων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που μπορούν να προχωρήσουν στην εξέταση αγγλικής γλώσσας, αν χρειάζεται, καθώς και στην γραπτή εξέταση στο θεματικό πεδίο. Η λίστα με τα ονόματα των έγκυρων υποψηφίων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 25/07/24.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν έγκυρο φάκελο δικαιολογητικών και αφού έχουν απαλλαγεί από την εξέταση της αγγλικής γλώσσας λόγω αποδεικτικού γνώσης τουλάχιστον επιπέδου Γ1 που έχουν καταθέσει, ή έχουν περάσει επιτυχώς την αντίστοιχη γραπτή εξέταση, θα κληθούν για να εξετασθούν γραπτώς σε θεματικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Ως θεματικό πεδίο για την γραπτή εξέταση εισαγωγής υποψηφίων την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25 ορίζεται το: «Δημιουργικότητα, παιχνίδι και εκπαίδευση». Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων), θα έχουν δίωρη διάρκεια και θα απαγορεύεται η χρήση βιβλίων ή σημειώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τα ονόματα των υποψηφίων θα είναι κλειστά και η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από δύο αξιολογητές, μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αν μεταξύ των αξιολογητών υπάρχει διαφορά βαθμολογίας μεγαλύτερη των τριών μονάδων, το γραπτό θα αξιολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στην γραπτή εξέταση, με κατώτατο βαθμό επιτυχίας τον βαθμό 5 (πέντε), θα κληθούν για συνέντευξη και θα αξιολογηθεί ο φάκελος υποψηφιότητάς τους. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.

Fleer, M. (2018). Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Από τις προσωπικές εμπειρίες στις σύγχρονες θεωρίες (Επιμ. Μπιρμπίλη, Μ.). Θεσσαλονίκη: Σοφία.

Henricks, T.S. (2020). Play Studies. A brief history. American Journal of Play, 12 (2), 117-155, https://www.museumofplay.org/app/uploads/2022/01/AJP-12-2-Article2-Play…

 

Moller, S.J. (2015). Imagination, playfulness and creativity in children’s play with different toys. American Journal of Play, 7 (3), 322-346, https://www.museumofplay.org/app/uploads/2022/01/7-3-article-imaginatio…

 

Swanwick, K. (2010).  H Φύση και η Ανάπτυξη της Καλλιτεχνικής Γνώσης. Στο Κανελλόπουλος, Π. Α. & Ν. Τσαφταρίδης (Eπιμ.), Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Η Εκπαίδευση στην Τέχνη. Αθήνα: Νήσος. 

 

 

 

 


 

                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Η αίτηση διατίθεται και σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο 

μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση 

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/2912-eisagogi-sto-pms

ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Όνομα Πατρός

 

Έτος Γέννησης

 

Τόπος Γέννησης

 
 

Διεύθυνση

 

Τηλέφωνο

 

Κινητό

 

Ε-mail

 
 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχιούχος Τμήματος

 

Σχολής

 

Πανεπιστημίου

 

Έτος αποφοίτησης

 

Αποφ. ΔΟΑΤΑΠ

 
 

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
 
 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γλώσσα Επίπεδο
   
   
   

                                                             

 

(Ακολουθεί 2η σελίδα)

Ο φάκελος δικαιολογητικών που υποβάλω περιέχει τα ακόλουθα:

(Προσθέστε επιπλέον αρίθμηση, ανάλογα με το πλήθος των δικαιολογητικών σας)

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Τόπος, Ημερ/νία

 

 

Παρακαλώ να με εγγράψετε στους καταλόγους των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι».

 

Εφόσον επιλεχθώ για τη διαδικασία της συνέντευξης, δεσμεύομαι να προσκομίσω φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για επιτόπιο έλεγχο.

 

 

 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

 

Υπογραφή