Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και LOGISTICS (ΔΕΑL)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS (ΔΕΑL) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS (ΔΕΑL) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS» (ΔΕΑL) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων. Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, λειτουργία και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των logistics.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση Διπλώματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics απαιτείται: α) η παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων του ΠΜΣ και η επιτυχής εξέταση σε αυτά, και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Συστήνεται επίσης στους φοιτητές η παρακολούθηση κύκλου σεμιναρίων που διεξάγονται περιστασιακά στο Τμήμα σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΠΜΣ είναι τρία εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΜΜ και υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι καθώς και οι διαμένοντες εκτός Βόλου φοιτητές. Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σε βασικές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ καιεφαρμοσμένων μαθηματικών με έμφαση στην επιχειρησιακή έρευνα και την πιθανοθεωρία. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γνώσεις τους, τους δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, κατά περίσταση, αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

(1) Γενικός βαθμός πτυχίου,

(2) Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ

ΔΕΑL,

(3) Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,

(4) Ερευνητική δραστηριότητα,

(5) Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,

(6) Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL,

(7) Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και

(8) Κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ που παρατίθεται παρακάτω),

2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων,

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.),

5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας

και

6. Δύο συστατικές επιστολές.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή (σε περίπτωση αποδοχής θα ζητηθεί να

προσκομιστούν τα πρωτότυπα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://master-supply-chainmanagement-logistics.mie.uth.gr και από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 24210-

74085/74007, e-mail: pmsdeal@uth.g