Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” 1.12.2022| 13:00 - 14:00

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” 1.12.2022| 13:00 - 14:00
Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων-IME” 1.12.2022| 13:00 - 14:00

Την Πέμπτη, 1Δεκεμβρίου 2022, στις 13:00θα πραγματοποιηθείη ΔιαδικτυακήΠαρουσίαση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων- IME”.
Το έργο αφορά την ανάπτυξη μίας on-lineυπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (bigdata) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης (businessanalytics).Με την υπηρεσία, η μικρή επιχείρηση αποκτάπρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία της παρέχειδιάγνωση, επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζεικαι οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προσφέρονται δωρεάν. Επιπλέον, μέσω του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ψηφιακό εργαλείο εξειδικευμένης υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
Στο συνεργατικό σχήμασυμμετέχουν 3 Τμήματα του ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ).Στο σχήμα συμβάλει ως επιχειρηματικός εταίρος η Επιχείρηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών GrantThornton. 
Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων, που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία.Είναι συμβατό με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» και του «Προγράμματος Περιφερειακής Καινοτομίας (ΠΠΚ)».
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-02161).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισήγηση του Καθ.Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεώργιου Πετράκου, Συντονιστή και ΕπιστημονικούΥπέυθυνου του Έργου, με τίτλο “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων: Παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του”. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η Ημερίδα θα μεταδοθεί μέσω Διαδικτύου (MicrosoftTeams) κάνοντας χρήση του παρακάτω συνδέσμου:
Διαδικτυακή Ημερίδα ΙΜΕ