Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 91).
2. Την 1780/23.2.2024 Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΨΞ4Υ469Β4Μ-ΤΘΠ).
3. Την 108159/Ζ1/21.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 677) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.
 

Αποφασίζουμε

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.
 

Ο Πρύτανης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης