Μια περιήγηση στο Chaos και στα Fractals

Μια περιήγηση στο Chaos και στα Fractals
Μια περιήγηση στο Chaos και στα Fractals

Στo πλαίσιo του διαδικτυακού Σεμιναρίου του τμήματος Μαθηματικών του Π.Θ. θα δοθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, στις 13:30 διάλεξη με τίτλο :
Μια περιήγηση στο Chaos και στα Fractals.
 
Τη διάλεξη θα δώσει η κα Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου, Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διάλεξη θα γίνει στην ηλεκτρονική αίθουσα του MsTeams: 802yfg5

Μπορείτε να συνδεθείτε απ' ευθείας ακολουθώντας το σύνδεσμο :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1eafd750eea34e78be93778a8d4e28b8%40thread.tacv2/1617745340554?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22a48bb136-f333-49a3-9be8-e92be16be475%22%7d

Περίληψη. Στα Μαθηματικά της Φύσης απλά μη γραμμικά φαινόμενα μπορεί να έχουν περίπλοκη συμπεριφορά που στον χώρο αποτυπώνεται με την μορφή Fractals.  Ειδικότερα το σύνολο του Mandelbrot, καθώς και άλλα σύνολα με κλασματική διάσταση. Η ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες ή από μια παράμετρο κάνει συχνά την εξέλιξη ενός μη γραμμικού φαινομένου απρόβλεπτη και οδηγεί σε χαοτική συμπεριφορά.  Στη διάλεξη θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους η τάξη αποδιοργανώνεται σε Chaos καθώς και αυτοί, με τους οποίους το Chaos δημιουργεί τάξη.

Μπορείτε να βρείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ.