Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Π.Θ. "Αξιολόγηση και Βελτίωση Γνωστικών και Αντιληπτικών Δεξιοτήτων με τη Χρήση Παιγνιοποιημένων Λογισμικών"

Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Π.Θ.   "Αξιολόγηση και Βελτίωση Γνωστικών και Αντιληπτικών Δεξιοτήτων με τη Χρήση Παιγνιοποιημένων Λογισμικών"
Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Π.Θ. "Αξιολόγηση και Βελτίωση Γνωστικών και Αντιληπτικών Δεξιοτήτων με τη Χρήση Παιγνιοποιημένων Λογισμικών"

 

Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Π.Θ.  "Αξιολόγηση και Βελτίωση Γνωστικών και Αντιληπτικών Δεξιοτήτων με τη Χρήση Παιγνιοποιημένων Λογισμικών"  Πέμπτη 6/6/2024, 13:00 μ.μ., Αμφιθέατρο του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Π.Θ. διαδικτυακά μέσω MS-TEAMS και του συνδέσμου 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqJo-ACx1nHZ4zl6wr8FQl8Ad_8cQFS4OrSw_eQJRW_I1%40thread.tacv2/1717135170316?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%225dd22649-1261-4326-a742-d4ea6db4951c%22%7d

Πρόγραµµα Ημερίδας "Αξιολόγηση και Βελτίωση Γνωστικών και Αντιληπτικών Δεξιοτήτων με τη Χρήση Παιγνιοποιημένων Λογισμικών"13:00 Έναρξη - Χαιρετισµοί13:30 Ελένη Βλάχου, PhD: Παιγνιοποιηµένα προγράµµατα για τη βελτίωση της αντίληψης οµιλίας σε σύνθετα ακουστικά περιβάλλοντα.[Διδάκτωρ Γνωσιακής Νευροεπιστήµης (Ulm University, Γερµανία) Ερευνήτρια στο τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,Εντεταλµένη Διδάσκουσα (ΕΣΠΑ) στο Τµήµα ΔΕΥ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας] 14:00 ΑυγέρηςΤσιρώνης, MSc: Προσαρµογή του σώµατος οµιλίας Coordinate Response Measure στα ελληνικά.[Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, MSc Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας MSc Πληροροφική στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας] 14:30 Anja Pahor, PhD: Working memory training: challenges and mechanisms[Αssistant Professor at Faculty of Arts, Department of Psychology, University of Maribor, Slovenia, Affiliate Assistant Professor at Northeastern University, College of Science, Department of Psychology, Boston, USA]15:00 Aaron Seitz, PhD: Challenges to Brain Training.[Joint Professor of Psychology, Game Design, and Physical Therapy, Movement and Rehabilitation Services,Center for Cognitive and Brain Health, Northeastern University, College of Science, Department of Psychology, Boston, USA]15:30 Παρουσίαση demo παιγνιοποιηµένων προγραµµάτων. 16:00 Κλείσιµο Ηµερίδας