Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"

  • Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"
    Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"
  • Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"
    Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"
  • Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"
    Ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς"

Η iGEM Thessaly οργανώνει ημερίδα με θέμα "Μυκητολογικές ασθένειες της Ελιάς". Θα πραγματοποιηθεί στο JOIST Innovation Park στη Λάρισα στις 6 Ιουνίου, θα δοθεί και η δυνατότητα για διαδικτυακή παρακολούθηση. 

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται παρακάτω:

 

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/ZhR8L9pRKeaUUFm1A

 

Online παρακολούθηση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E3Y2E5OTItMjAzNS00YzI2LWE2YmMtZThjZDJiMzlkZTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd6bd987-ff8d-4c71-b762-02227460e349%22%2c%22Oid%22%3a%22623b8733-bde9-45fd-83cc-c6256a9d8384%22%7d

 

Με το πέρας της ημερίδας θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης."