Έκθεση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών

Έκθεση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών
Έκθεση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών

Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθμ. 89/21-05-2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την Έκθεση Ελέγχου Δυνατοτήτων Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εξ Αποστάσεως Αξιολόγησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η έκθεση θα αναθεωρείται συνεχώς σε όλο το διάστημα των εξετάσεων, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και εξελίξεις.

Τα Τμήματα θα πρέπει να αναλάβουν την ενημέρωση των διδασκόντων για τα Πληροφοριακά Συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις εξετάσεις από απόσταση, σύμφωνα με την Έκθεση, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν σχετικές δοκιμές πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσουν τους φοιτητές τους για τη διαδικασία των εξετάσεων, για τη συμμετοχή στην οποία είναι προαπαιτούμενη η ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Θ.