Διαδικτυακό σεμινάριο | 07.12.21 για το έργο FoodOasis

  • Διαδικτυακό σεμινάριο | 07.12.21 για το έργο FoodOasis
    Διαδικτυακό σεμινάριο | 07.12.21 για το έργο FoodOasis
  • Διαδικτυακό σεμινάριο | 07.12.21 για το έργο FoodOasis
    Διαδικτυακό σεμινάριο | 07.12.21 για το έργο FoodOasis

Πρόσκληση στο διαδικτυακό συνέδριο του έργου με τίτλο "FoodOASIS -Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος Ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής» που υλοποιείται από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επ. Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας

   Φόρμα εγγραφής https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK9P2e4_ndw0jUakRAzkH2rPzVTbkSVg5OnmPkR8Mj3wPbPA/viewform 

  Agenda https://drive.google.com/file/d/1z5EBkKRMzKXkSrdoegxI-Krrdv0ICjtN/view

Στο έργο FoodOasis συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας (1: Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος & 2: Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι εταιρίες Agrostis και ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΟΕ. 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έρευνας: Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγήτρια Έλενα Μεντέ, Καθηγητής Κωσταντίνος Κορμάς, Επ.Καθηγήτρια Ευθυμια Λεβίζου.
Η ερευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)