Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)
Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS)

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο:   “Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή τροφής (FoodOASIS) σας παρουσιάζουμε το Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος που αφορά τον μήνα Αύγουστο. Επιπλέον, στην επίσημη σελίδα του ερευνητικού προγράμματος  http://foodoasis.eu/  θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα ενημερωτικά δελτία του ερευνητικού προγράμματος. 
Στο έργο FoodOasis συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τα δύο Τμήματα Γεωπονίας (1: Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος & 2: Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και οι εταιρίες Agrostis και ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΊΔΗ ΟΕ. 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου: Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έρευνας: Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγήτρια Έλενα Μεντέ, Καθηγητής Κωσταντίνος Κορμάς, Επ.Καθηγήτρια Ευθυμια Λεβίζου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01153)»