Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου
Ανακοίνωση Πρυτανικού Συμβουλίου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ συζήτησε χθες 2-7-2020 ενδελεχώς τα ζητήματα που προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549/τ.Β’/25.6.2020) με τίτλο «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου  ομόφωνα εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας στο περιεχόμενο αυτής της ΥΑ τόσο επί της αρχής όσο και σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα:

 1. Η ΥΑ δημοσιεύτηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς υπηρεσιακή η άλλη ακαδημαϊκή διαβούλευση μεταξύ πανεπιστημιακών οργάνων και Υ.ΠΑΙ.Θ. Κατά δηλώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. η ΥΑ βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) η οποία όμως δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε κοινοποιηθεί στα ΑΕΙ. Η διαδικασία αυτή δεν συνάδει με τους πάγιους κανόνες διαφάνειας, ακαδημαϊκότητας και διοικητικής δεοντολογίας που διέπουν την λήψη αποφάσεων σε τόσο καίρια για την εκπαίδευση και σταδιοδρομία των νέων ανθρώπων της χώρας ζητήματα.
 2. Η ΥΑ διαχωρίζει αυθαίρετα ομοειδή ακαδημαϊκά Τμήματα του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας σε «παλαιά» και «νέα». Αυτός ο διαχωρισμός είναι πρωτοφανής στην εκπαιδευτική μας ιστορία, στερείται κάθε τεκμηρίωσης και δεν ανταποκρίνεται σε εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια που διέπουν διαχρονικά τις αντιστοιχίσεις τμημάτων. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η κατηγορία «νέα τμήματα» που αναδεικνύεται μέσα από την ΥΑ δεν ορίζεται με κάποιο άλλο κριτήριο παρά με εκείνο ίσως που αφορά την ίδρυση των τμημάτων αυτών μετά την ενιαιοποίηση του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η αυθαίρετη επιλογή απομειώνει την ακαδημαϊκότητα της διαδικασίας αντιστοίχισης καθώς αυτή δεν αφορά πια τον εντοπισμό ομοειδών τμημάτων με βάση τα γνωστικά αντικείμενα και τα προγράμματα σπουδών, αλλά υποτάσσεται σε λογικές εκτός ακαδημαϊκής λειτουργίας.
 3. Μας προκαλεί έκπληξη, το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφιση του νόμου 4692/2020, όπου θεσπίστηκε «ακαδημαϊκό κριτήριο» ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μετεγγραφών, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Συνεπώς δεν υφίσταται περαιτέρω λόγος ανάσχεσης των μετεγγραφών από τα «νέα» στα «παλαιά» Τμήματα.
 4. Η ΥΑ περιλαμβάνει και άλλες αστοχίες που αφορούν παλαιά τμήματα του ΠΘ (πχ. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας) των οποίων η αντιστοίχιση αλλάζει χωρίς να υπάρχει καμία ακαδημαϊκή τεκμηρίωση για τις αλλαγές.
 5. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ΥΑ ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων του ΠΘ, καθώς στη χώρα μας η ακαδημαϊκή αντιστοίχιση είναι προϋπόθεση για την επαγγελματική.
 6. Τα πανεπιστημιακά Τμήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση ομοειδών Τμημάτων. Τα Τμήματα που ανήκουν στην “κύρια” κατηγορία θα δεχτούν, ως συνέπεια αυτής της απόφασης, ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών και μετακινήσεων σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι φοιτητές λαμβάνουν αντιφατικές πληροφορίες για ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα, καθώς ομοειδή Τμήματα υποεκτιμώνται έναντι άλλων.
 7. Σε κάποια προγράμματα σπουδών οι διακρίσεις αυτές των αντιστοιχιών θα προκαλέσουν προβλήματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (Τα τμήματα του ΠΘ που θίγονται στην περίπτωση αυτή, είναι της Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας, Δασολογίας, Δημόσιας Υγείας, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Ζωικής Παραγωγής, Λογιστικής, Μαθηματικών, Φυσικής, Νοσηλευτικής, Διοίκησης επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Φυσικοθεραπείας, και Ψηφιακών συστημάτων).
 8. Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι για το σύνολο των νεοϊδρυθέντων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και σε ποσοστό 80%, τα προγράμματα σπουδών τους είναι ίδια με όλων των παραδοσιακών τμημάτων της χώρας, και μόνο τα μαθήματα επιλογής/κατεύθυνσης ίσως διαφοροποιούνται ανάμεσα στα Τμήματα χαρακτηρίζοντας την ιδιαίτερη φύση των Τμημάτων. Επιπροσθέτως, στη σχεδίαση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων αυτών τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί, από τα άλλα ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, όπως και από ιδρύματα του εξωτερικού.
 9. Γενικώς, η όλη διαδικασία επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου να χαράξει αυτοδύναμα τη στρατηγική του για το μέλλον καθώς η πολιτεία παρουσιάζεται όχι ως συμπαραστάτης αλλά ως αντίπαλος.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε:

 1. Tην άμεση και έγκαιρη ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων του 2020.
 2. Την απόλυτη τήρηση ακαδημαϊκών κριτηρίων στην αντιστοίχιση μεταξύ ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων της χώρας.
 3. Την τήρηση των αρχών διοικητικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας και διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης της σχετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ.