ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι,  να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από    22 -7-2022 έως και    4 -8-2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι