Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.12.2021 έως 30.11.2022