Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας