Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Κτηνιατρικής 19.1.22