Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Κτηνιατρικής