ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια η προκήρυξη για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με ΑΔΑ: ΩΚΑΡ469Β7Ξ-ΛΨΒ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας

ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 10-7-2020 έως και 20-7-2020, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας:

ps-nurse [at] uth [dot] gr  τηλ. 2410684253&2410684252