"Περάτωση Πρακτικής Άσκησης Περιόδου 1.10.2019 - 31.3.2020".

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής Λάρισας

Λάρισα, 1/7/2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης περιόδου 1/10/2019 - 31/3/2020 εφόσον ολοκληρώσουν την άσκησή τους καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών, είτε διά ζώσης είτε ταχυδρομικά, την πρωτότυπη Βεβαίωση του Νοσοκομείου για την περάτωση της άσκησης με τα χρονικά διαστήματα βάση των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και τις κλινικές / τμήματα στα οποία ασκήθηκε ο Φοιτητής καθώς και το CD με το ηλεκτρονικό Βιβλίο Π.Α. (αρχείο Φοιτητή και αρχείο Φορέα). Το CD να είναι τοποθετημένο σε χάρτινη θήκη, η οποία θα αναγράφει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του Φοιτητή, τον αριθμό μητρώου και την περίοδο της Π.Α.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

                                                  

Τσάρας Κων/νος / Αναπληρωτής Καθηγητής