Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα για τη στελέχωση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας, με την ευρεία έννοια του όρου. Κυρίαρχος στόχος του Προγράμματος Σπουδών, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και το πρόγραμμα σπουδών του τΓΙΥΠ, το οποίο στοχεύει στην παροχή, στους αποφοίτους του, τόσο της απαιτούμενης εξειδίκευσης όσο και της δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι σπουδές στο τΓΙΥΠ διαρθρώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσαρμόζονται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πέντε χρόνια σπουδών στο τΓΙΥΠ αποβλέπει στην καλλιέργεια νέων, επί πλέον των παραδοσιακών, αντικειμένων, τα οποία δεν είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκονται σε έναν πολυεπίπεδο μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους. Το Τμήμα μας έχει σχεδιασθεί, στελεχωθεί και οργανωθεί ώστε οι απόφοιτοι να ασχοληθούν με ζέση είτε με την πρωτογενή παραγωγή - καλλιέργεια υδρόβιων φυτών, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, αειφορική διατήρηση αποθεμάτων βιολογικών πόρων- είτε με την μεταποίηση και εμπορία των πόρων αυτών, στοχεύοντας στην προστασία και τη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που αποτελούν βασικούς στόχους της κοινής Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Διεύθυνση
Οδός Φυτόκου, Βόλος, ΤΚ 384 46
Τηλέφωνο
+30 24210 93200 , +30 24210 93011
Email
g-diae [at] uth [dot] gr