Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 και εδρεύει στο συγκρότημα Γαιόπολις του ΠΘ στη Λάρισα. Το Τμήμα ιδρύθηκε για να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και έρευνα στην επιστήμη της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα.
Το Τμήμα καλλιεργεί την επιστήμη της ζωικής παραγωγής και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.
Στόχοι και αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν την επιστήμη ζωικής παραγωγής και θα εξυψώνουν και θα αναδεικνύουν το επάγγελμα του γεωπόνου, απασχολούμενοι στους τομείς της βιολογίας και της διαχείρισης των αγροτικών ζώων.
Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος αφορά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυσιολογίας, διατροφής, γενετικής βελτίωσης, αναπαραγωγής των αγροτικών ζώων, καθώς και Στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικά με την εκτροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, την τεχνολογία ζωοτροφών, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ζωικής παραγωγής, καθώς και τη διάθεση από αυτές ποιοτικών ζωοτεχνικών και ζωοκομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ευζωίας των ζώων.
Επιπλέον, με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης, στην εξύψωση και ανάδειξη του γεωπονικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σχετικών με την επιστήμη της ζωικής παραγωγής.
Το πρόγραμμα σπουδών τους Τμήματος είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του Τμήματος την απαιτούμενη ακαδημαϊκή παιδεία και τις εξειδικευμένες γνώσεις για ανταπόκριση στις ανάγκες απασχόλησης ως γεωπόνος ζωικής παραγωγής. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με διάρκεια σπουδών 5 ετών. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής μελέτης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους στη διάρκεια των σπουδών τους.

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684476
Φαξ
+30 2410 610803
Email
g-as [at] uth [dot[ gr