ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12382

Προμήθεια δεκαεπτά δόσεων σπέρματος αγελάδων και στην εργασία της τεχνητής σπερματέγχυσης στις αγελάδες του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00