ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12380

Προμήθεια δεκαοκτώ (18) βιβλίων αρχειοθέτησης για το Τμήμα Εισαγωγής και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00