ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12379

Προμήθεια ανταλλακτικών αποξεστήρα κοπριάς και την εργασία τοποθέτησής τους για τις ανάγκες  του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή Γαιόπολις, στη Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 09/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30