ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11759

Προμήθεια δώδεκα (12) φίλτρων αέρα για το παρασκευαστήριο σιτηρεσίων του χοιροστασίου του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30