ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11758

Προμήθεια ιμάντα τροχαλίας για την μετάδοση κίνησης από τον ηλεκτρικό κινητήρα στην τροχαλία Ανάδευσης και εργασία ανύψωσης και επισκευής της αντλίας λυμάτων στο βουστάσιο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00