ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ/Θ) (Αριθμ. πρωτ. 20359/20/ΓΠ1/16-10-20)

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. 20359/20/ΓΠ1/16-10-2020) για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις διοικητικές υπηρεσίες και τα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 10.30 π.μ.