ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή δικαιολογητικών (παράδοση οίκοι)  μέχρι και την Παρασκευή 18-11-2022 στην Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ. 2421074800, 2421074787 & 2421074217, e-mail: g-sed@uth.gr, Αρμόδια κ. Μπαλαμπάνη Ευανθία.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το  ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023»» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από     14-10-2022 έως και     20-10-2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 05-10-2022 έως και  11-10-2022,  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 22-09-2022 έως και 28-09-2022 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.