Προκήρυξη-Ανακοίνωση : «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β

Προκήρυξη-Ανακοίνωση :«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β
Προκήρυξη-Ανακοίνωση :«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β

                                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»
Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, Βόλος, Μαγνησία – 38446 – τηλ.: 2421093006 
                                     
Προκήρυξη-Ανακοίνωση
Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τίτλο:

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»
ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Αντιστοίχως, ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2021-2022 στο ποσό των 2.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά (1.250 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (έως το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή». 
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο καλλιέργεια καινοτόμων και δυναμικών φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. 
- Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν ίδιες δραστηριότητες στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» χωρίς περαιτέρω κατευθύνσεις και με εξειδίκευση μόνο από το εργαστήριο/τα εργαστήρια όπου θα ολοκληρωθεί η ερευνητική διατριβή. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με βαθμό μεγαλύτερο του 6,50.

Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» διαρθρώνεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
α) Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο email  aeiforospost [at] uth [dot] gr:
1.    Αίτηση Υποψηφιότητας  (ακολουθεί υπόδειγμα στο τέλος της προκήρυξης).
2.    Αντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας. 
3.    Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
4.    Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
5.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6.    Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ1 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις. 
7.    Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
8.    Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
9.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ημερομηνίες - Προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 έως Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: aeiforospost [at] uth [dot] gr
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης  και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα γίνει Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeiforospost [at] uth [dot] gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.agr.uth.gr
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006, 6972033233

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Δαναλάτος Νικόλαος
Καθηγητής

Α Ι Τ Η Σ Η    Π Ρ Ο Σ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………...    Τη Γραμματεία του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με Τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΟΝΟΜΑ:…………………………………….    
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………..
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………….    
ΗΜΕΡ. ΓΕΝ:…………………………………    
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ:………………………………..    
Α.Δ.Τ……………………………………….…    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός:…………………………..…Αριθ.:….….
Πόλη:…………………………..Τ.Κ…….……..
Νομός:…………………………………………..
Τηλ/Κιν..:………….……………………………
e-mail: ………….……………………………….    Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στους υποψηφίους του Τμήματός σας  για  την  εισαγωγή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή».

Τίτλοι Σπουδών

Πτυχιούχος – Τελειόφοιτος

(Υπογραμμίστε  κατά περίπτωση)

Τμήμα:……………………………………………………………………………..……………………
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.:………………………………..…………………………………………………………… Απόφαση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.:…………………………
(Για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής)
Βαθμός Πτυχίου (δύο δεκαδικά ψηφία):…….. 

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας-Επίπεδο: …………………………………………………………………………………………………………

Βόλος……/……./2023    
Με την αίτηση επισυνάπτω:
1………………………………………………
………………………………………………
2………………………………………………
………………………………………………
3………………………………………………
………………………………………………
4………………………………………………
………………………………………………
5………………………………………………
………………………………………………
6………………………………………………
………………………………………………
7………………………………………………
………………………………………………
Για κάθε Συστατική Επιστολή συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του συντάξαντος:
1………………………………………………
………………………………………………
2………………………………………………
………………………………………………

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

Υπογραφή