Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝΤο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2023 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ μπορεί να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.000 ευρώ (1.200 € το Α’ εξάμηνο, 1.400 € το B ́ εξάμηνο, 1.400 € το Γ ́εξάμηνο).

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/21-7-22.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Το ΠΜΣ αποσκοπεί:

- στην επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και του περιβάλλοντος. Η βιοτεχνολογία πλέον αναπτύσσεται ραγδαία σε ένα ολοκληρωμένο, συνθετικό και συνδετικό εργαλείο για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στους δύο παραπάνω τομείς,

- στην εκπαίδευση στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:

(α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση στο μεταβολισμό και την τοξικότητα τους, και

(β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα επίπεδα των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση γεγονότων και φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης,

- στην επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων και στη διαμόρφωση αποφοίτων ικανών να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εταιρείες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρούνε την παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://nutri-environment.bio.uth.gr

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ θα απονεμηθούν δύο (2) υποτροφίες, χορηγία του Συλλόγου Θεσσαλών «Ασκληπιός» και του Συλλόγου Μαγνησίας «Αργοναύτες» της Νέας Υόρκης για την οικονομική στήριξη δύο μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα θα διαπιστώνεται μέσω της διενέργειας γραπτής εξέτασης που θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου διδάσκοντα για την Αγγλική γλώσσα. Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο ΠΜΣ θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5/10

6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 12 Δεκεμβρίου 2022 – 12 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://nutri-environment.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410-565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 - 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, e-mail: pms-nutrienv [at] uth.gr (pms-nutrienv[at]uth[dot]gr)

H Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αικατερίνη Μούτου

Καθηγήτρια