Πράσινη γεωργία: οδεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον

Πράσινη γεωργία: οδεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Πράσινη γεωργία: οδεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον

Η ομάδα iGEM Thessaly διοργανώνει ένα  Webinar με θέμα "Πράσινη γεωργία: οδεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον"! 

Αυτή η εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για την επικοινωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας, συζητώντας καινοτόμες προσεγγίσεις και μοιράζοντας πολύτιμες γνώσεις για το περιβάλλον μας. 

 

📅 Ημερομηνία: 5 Ιουλίου 2024

🕚 Ώρα: 11:00 μ.μ.

 

Σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή https://forms.gle/7oNQw7acLfwCqTWX8 για να εξασφαλίσετε τη θέση σας! 

 

Watch online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ3MTU5YzAtZGEzMC00YTVmLWI2Y2ItZjRjYWI5NWVlNzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22b517f3e4-4f49-4769-a277-ac4a17d82905%22%7d

 

Στο τέλος θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης.