Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική  Φροντίδα»
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική  Φροντίδα»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), μετά από επιλογή, πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Ψυχοκοινωνικής Κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πρώην ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, καθώς και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (Α’ Εξάμηνο: 1000 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1000 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 500 ευρώ). 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική (κατόπιν σχετική αίτησης). Υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ .

Από την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

3.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ

4.    Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας

5.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής  

δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7.    Δύο συστατικές επιστολές

8.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9.    Μεταφρασμένο αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών 

10.    Μία φωτογραφία ταυτότητας

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο msc.algology [at] uth.gr (msc[dot]algology[at]uth[dot]gr)  ή εναλλακτικά, ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

     Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα"

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δ/νση: Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 415 00, Λάρισα

T. 2410685724, 

   

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023